PEFC certificaat

Verschuren Interieurbouw is PEFC® gecertificeerd sinds oktober 2010. PEFC is een certificering welke staat voor duurzaam gebruik van hout- en plaatmaterialen, welke voortkomen uit milieuverantwoord bosbeheer.

PEFC en FSC® zijn beide organisaties die verantwoord bosbeheer stimuleren. Zij zorgen ervoor dat boseigenaren, zowel van tropische als niet tropische bossen, de bossen goed beheren en zich houden aan de gemaakte afspraken. Deze afspraken hebben alles te maken met duurzaamheid voor mens en milieu. Door ons aan te sluiten bij deze gesloten keten, van boom tot meubel, kunnen wij u garanderen dat de materialen gebruikt in uw PEFC projecten volledig voortkomen uit goed bosbeheer.

Beleidsverklaring

Wij verklaren hierbij dat wij niet betrokken zijn bij onaanvaardbare activiteiten zoals hieronder genoemd:

 • Illegale houtkap of de handel in illegaal hout of bosproducten.
 • Overtreding van traditionele- en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten.
 • De vernietiging van hoge beschermingswaarden bij bosbouwactiviteiten.
 • Significate conversie van bossen in plantages of niet-bos gebruik.
 • Introductie van genetisch gemodificeerde organismes bij bosbouwactiviteiten.
 • Overtreding van één van de ILO kernverdragen zoals gedefinieerd in de ILO verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk.

Wij verklaren dat:

Bij de inkoop van grondstof afkomstig van soorten die vermeldt staan in Appendix I t/m III van CITES, te zullen voldoen aan de van toepassing zijnde internationale, Europese en nationale regelgeving gerelateerd aan CITES.

 • Geen grondstof uit bos te kopen dat afkomstig is uit landen waarop een VN of relevante EU of nationale sanctie van kracht is.
 • Geen conflicthout te gebruiken.
 • Geen houtige grondstof te kopen voor producten waarvoor PEFC DDS geldt afkomstig van genetisch gemanipuleerde organismen.
 • Geen houtige grondstof te verwerken in een productgroep waarop PEFC DDS van toepassing is, afkomstig uit bos dat is omgevormd naar andere vegetatietypen, waaronder vorming van primair bos naar plantages.
 • Aan haar klanten toegang verlenen tot informatie over geleverde PEFC producten met betrekking tot gebruikte houtsoorten, land van oogst en waar van toepassing sub-nationale regio en/of oogstconcessie.
 • Geen houtige grondstof te kopen waarover substantiële zorgen, commentaar en/of klachten over de nakoming van legaliteit en andere criteria bekend zijn.

Certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5027

Onze certificaten

Fsc Verschuren Interieurbouw 1X Green Solutions Verschuren Interieurbouw 1X Pefc Verschuren Interieurbouw 1X
Door ons aan te sluiten bij deze gesloten keten, kunnen wij u garanderen dat de materialen gebruikt in uw PEFC projecten volledig voortkomen uit goed bosbeheer. Verschuren Interieurbouw