Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Verschuren Interieurbouw BV niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Verschuren Interieurbouw BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

De website is eigendom van Verschuren Interieurbouw BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo's, foto's, films en beelden, behoren toe aan Verschuren Interieurbouw BV.

De getoonde foto's mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verschuren Interieurbouw BV.

Verschuren Interieurbouw BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Verschuren Interieurbouw BV aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacyverklaring

Je privacy is voor Verschuren Interieurbouw BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.verschuren-interieurbouw.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen heeft of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Verschuren Interieurbouw BV.

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wij willen jou graag reclame sturen over nieuwe producten of vacatures. Dit doen wij via social media. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

• Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
• Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
• Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
• Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Contactgegevens

Verschuren Interieurbouw BV
Boven Zijde 9 5626 EB Eindhoven
[email protected]
040 - 264 73 10